Xaaladaha Degdega ah ee Cimilada

Halka laga helo macluumaadka xidhitaanka dugsiga

Xiritaanka iskuulka sababta oo ah cimilo ba'an ama xaalado kale oo deg deg ah ayaa lagu shaacin doonaa raadiyaha WCCO-AM (830 taleefanka), KARE 11-TV (Channel 11), KSTP-TV (Channel 5) iyo barta internetka degmada.

Hadday dugsiyadu goor hore xidhaan, basasku waxay raacayaan jidadka soo celinta caadiga ah.

Fadlan kala hadal cunuggaaga waxa la sameeyo haddii dugsiga goor hore la buriyo oo qofna guriga joogin markii uu yimaado.