Sida loo Diiwaangaliyo

Diiwaangelinta Jiilaalka 2020 hadda way furan tahay.

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Kasta

Ardayda Degmadda

Ardayda hadda dhigata dugsiga sare ee Minnetonka fasalada 9 -12 iyo kuwa cusub ee imanaya.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga