Sida loo Diiwaangaliyo

Registration for Summer 2020 and Fall 2020 is now open.

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Dibadeed

Ardayda Degmadda

Ardayda hadda dhigata dugsiga sare ee Minnetonka fasalada 9 -12 iyo kuwa cusub ee imanaya.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga