Koorsooyinka xagaaga

Tonka Online waxay ka buuxinaysaa xagaagaaga fursado

Ku buuxi xagaagaaga fursado

Tonka Online, waxaad ku dhammaystirtaa shaqada koorsada xawaarahaaga, wakhti kasta oo aad doorato, dhammaan adiga oo ku raaxaysanaya goobtaada waxbarasho. Adigoo isticmaalaya aaladaha wax barasho ee khadka tooska ah sida Schoology, waxaad dhamaystiri doontaa shaqada, waxaad la shaqayn doontaa ardayda aad isku fasalka dhigtaan, mawduucyada kala hadli doonta macalimiinta oo aad heli doontaa jawaab celin joogto ah adiga oo isticmaalaya qiimaynaha khadka ah.

Koorasyada xagaaga ayaa diyaar u ah ardayda fasalada 8-12 ee Minnesota ! Tonka Online waxay u furan tahay dhammaan ardayda ka diiwaangashan degmada Minnetonka, dhigta dugsi kale oo dadweyne/gaar ah ama guri-guri wax lagu barto.

Diiwaangelinta Xagaaga 2023

Diiwaangelintu waxay furan tahay hadda illaa Juun 9, 2023. Fadlan guji xiriirka hoose ee u dhigma nooca ardaygaaga.

Barnaamijku waxa uu soconayaa 10 toddobaad laga bilaabo Juun 19, 2023 illaa Agoosto 25, 2023.

Fiiro gaar ah: Iyadoo ku xiran xajmiga fasalka, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan diiwaan geliyo ardayda dhaaftay kama dambaysta kama dambaysta ah, ansixinta sugaysa. Fadlan iimayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga waydiiso diiwaangelinta soo daahday.

Ardayda Kabaxsan Degmada

Ardayda fasalada 9-12 ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta ka baxsan degmada

 

Ardayda Degmada (MHS)

Ardayda hadda iska diiwaan galisay Dugsiga Sare ee Minnetonka fasalada 9-12.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Degmada (MME/MMW)

Ardayda MME/MMW ee fasalka 8aad waxay xiisaynaysaa inay ka qaybgalaan koorsada xagaaga.

Diiwaangelinta MME/MMW

Ardayda Tonka Online ee ka shaqeeya guriga