Koorsooyinka xagaaga

Tonka Online waxay ka buuxinaysaa xagaagaaga fursado

Ku buuxi xagaagaaga fursado

Tonka Online, waxaad ku dhammaystirtaa shaqada koorsada xawaarahaaga, wakhti kasta oo aad doorato, dhammaan adiga oo ku raaxaysanaya goobtaada waxbarasho. Adigoo isticmaalaya aaladaha wax barasho ee khadka tooska ah sida Schoology, waxaad dhamaystiri doontaa shaqada, waxaad la shaqayn doontaa ardayda aad isku fasalka dhigtaan, mawduucyada kala hadli doonta macalimiinta oo aad heli doontaa jawaab celin joogto ah adiga oo isticmaalaya qiimaynaha khadka ah.

Koorasyada xagaaga ayaa diyaar u ah ardayda fasalada 8-12 ee Minnesota ! Tonka Online waxay u furan tahay dhammaan ardayda ka diiwaangashan degmada Minnetonka, dhigta dugsi kale oo dadweyne/gaar ah ama guri-guri wax lagu barto.

Diiwaangelinta Xagaaga 2024

Fadlan guji xiriirka hoose ee ku habboon nooca ardaygaaga.

Barnaamijku wuxuu soconayaa 10 toddobaad laga bilaabo Juun 17, 2024 illaa Agoosto 23, 2024.

Fiiro gaar ah: Iyadoo ku xiran xajmiga fasalka, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan diiwaan geliyo ardayda dhaaftay kama dambaysta kama dambaysta ah, ansixinta sugaysa. Fadlan iimayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga waydiiso diiwaangelinta soo daahday.

Ardayda ka baxsan degmada ama ardayda ku cusub degmada 2024-25

Ardayda fasalada 9-12 ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta ka baxsan degmada ama degmada ku cusub 2024-25

 

Ardayda Degmada (MHS)

Ardayda hadda iska diiwaan galisay Dugsiga Sare ee Minnetonka fasalada 9-12.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Degmada (MME/MMW)

Ardayda MME/MMW ee fasalka 8aad waxay xiisaynaysaa inay ka qaybgalaan koorsada xagaaga.

Diiwaangelinta MME/MMW

Ardayda Tonka Online ee ka shaqeeya guriga