Fasalada preschool 2023-24

Fasalada Preschool Minnetonka

Waxaan bixinaa doorashooyin kala duwan oo ku habboon baahida korriinka ee ilmo kasta. Dhammaan fasallada waxaa lagu qabtaa Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka. Waxaan sidoo kale weli aqbalnaa codsiyada sannad dugsiyeedkayaga hadda, si kastaba ha ahaatee diiwaangelintu way xadidan tahay. Fadlan ka wac Dorothea 952-401-6812 si aad u hesho.